Algemene Voorwaarden
laatst bijgwerkt 10-09-2020

fixfin B.V. 

biedt via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software mijnfixfin.nl (de Software ) aan. Dit betekent dat wij je via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.

Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, schroom niet ons te contacten middels een mailtje naar info@fixfin.nl of je
belt gewoon 038 30 30 343.

Ons adres is Heerengracht 19, 8061 HW in Hasselt, met KvK-nummer: 76665720.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met je sluiten.
 2. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.fixfin.nl.
 3. Als een deel van deze voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die je aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.

Artikel 3 - Prijs

 1. De prijs is exclusief eventuele onkosten, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 30 dagen na de aankondiging daarvan, ingaan.
 3. Als je niet akkoord gaat met de prijswijziging, mag je de overeenkomst met ons opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

Artikel 4 - Betaling en incassokosten

 1. Wij zullen maandelijks rond 1e van de maand het bedrag voor het gebruik van de Software (licentie) per automatische incasso van jouw IBAN afschrijven.
 2. Als je niet op tijd aan de betalingsverplichting voldoet, dan ben je automatisch in verzuim. In dat geval ben je de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment dat je het volledig verschuldigde bedrag voldoet.
 3. Als je in verzuim bent, ben je tevens aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een openstaand bedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger bedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste €2.500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.

Artikel 5 - Gebruik van mijnfixfin

 1. Als je gebruik wilt maken van onze Software, moet je je registreren via onze website. Wij kijken vervolgens of wij je registratie goedkeuren. Wij zullen je dit zo snel mogelijk (middels mail) laten weten. Je mag alleen een persoonlijk account voor jezelf aanmaken. Je mag anderen geen toegang geven tot (een reservekopie van) de Software.
 2. Graag je accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. Jij bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord. Je bent niet aansprakelijk voor deze handelingen als je bij ons hebt gemeld dat een ander het wachtwoord van een persoonlijk account (kent) heeft toegeëigend.
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van je internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 4. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

Artikel 6 - Beschikbaarheid en onderhoud van fixfin

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat je de Software kunt gebruiken gedurende de tijd dat wij een contract met je hebben. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Software.
 2. Wij kunnen de software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden (09:00 - 17:00) uit. Je ontvangt 9 werkdagen voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij je geen kennisgeving sturen.
 3. Wij houden het recht de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Wij garanderen niet dat de Software foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Software een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. Je kunt dit doen door te e-mailen naar support@fixfin.nl. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 7 - Derden

Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de SaaS overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 - Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met jou niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als je de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan 4 weken, kan deze overeenkomst schriftelijk (mailtje volstaat ook) worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen je een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat je de Software hebt gebruikt.

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten (waaronder ook analyses, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten - berusten uitsluitend bij fixfin en/of haar leveranciers en/of de licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen), merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
 2. Je krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. Je kunt nooit aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.
 3. fixfin behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Het is gebruiker niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met betrekking tot door fixfin (eventueel) vervaardigde handleidingen is het verboden deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te fotokopiëren, te vertalen of samen te vatten, of op andere wijze in het verkeer te brengen, zonder schriftelijke toestemming van fixfin.

Artikel 10 - Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' verstaan wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:

 1. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
 2. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die je met behulp van de Software hebt opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die je binnen de Software hebt opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor jouw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 4. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal € 500,00, of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van jou afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 - Bevoegde rechter

Ten aanzien van geschillen is de rechter in Zwolle bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en fixfin is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.